Skip to main content

Elect Service AB's

Policy

Vår Policy

Policy för Elect Service AB:

 • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.
 • Vi följer lagar och våra kunders krav.
 • Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.

Elsäkerhet innebär för oss:

 • Vi ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.
 • Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
 • Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
 • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
 • Elmaterielen som används skall uppfylla kraven i gällande elmateriel- och EMC-föreskrifter.
 • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
 • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Arbetsmiljö innebär för oss:

 • Nöjda medarbetare.
 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.

Jämställdhet och likabehandling innebär för oss:

 • Att alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget, oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning och religiös- eller etnisk tillhörighet.
 • Att arbetet är förenligt med ett familjeliv.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.

Alkohol och droger innebär för oss:

 • Vår verksamhet är helt oförenligt med bruk av alkohol och bruk av droger.
 • Med ALKOHOL avses drycker med en alkoholhalt som överstiger den i lättöl eller motsvarande.
 • Med DROGER avses narkotika, anabola steroider och överkonsumtion av läkemedel.
 • Inom företaget accepteras inte alkohol eller drogpåverkad personal. Arbetsuppgifterna är helt oförenliga med alkohol och droger.
 • Förtäring av alkohol får inte ske på arbetsplatsen.
 • Inga anställda får vara påverkade av alkohol under arbetstid.
 • Bruk av droger får inte förekomma.
 • Målsättning är att allt missbruk ska bort från arbetsplatsen och att den anställde ska erbjudas rehabilitering för missbruket och därmed kunna behålla sin anställning.
 • Vid misstanke om eller konstaterad onykterhet eller annan droganvändning kontaktas genast ledningen.

Företagstelefon innebär för oss:

 • Företagstelefon används endast i tjänst och inte för privata samtal. Gäller även privat betalning m.m. via telefonen.